Турчин Оксана Володимирівна / Oksana Turchyn

кандидат психологічних наук

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила факультет романо-германської філології Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури. У 2012-2016 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2017 р. захистила дисертацію на тему: «Експресивна психотехніка як засіб оптимізації навчання іноземної мови майбутніх психологів». У 2018 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. На кафедрі іноземних мов працює з 2005 р.

 1. Турчин О. В. Експресивно-мовленнєва специфіка комунікативної активності в етнопсихологічному вимірі. Психологія особистості [науковий журнал]. – Івано-Франківськ. 2011. № 1(2). 304 с. С. 268–274.
  1. Турчин О. В. Психодидактичні проблеми вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ. 2012. Вип. 17. Ч. 1. 214 с. С. 46–53.
  2. Турчин О. В. Семантика комунікативної експресії з погляду психолінгвістики. Інсайт : [зб. наук. праць студентів, аспірантів та молодих вчених / ред. кол. І. В. Шапошникова, О. Є. Блинова та ін.]. Херсон. ПП Вишемирський В. С. 2013. Вип 8. 404 с. С. 240–249.
  3. Турчин О. В. Експресивна психотехніка як засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови. Психологія особистості [науковий журнал]. Івано-Франківськ. 2013. 324 с. С. 180–187.
  4. Турчин О. В. Экспрессивная психотехнология в преподавании иностранного языка в высших учебных заведениях. Инновационные тенденции развития системы образования : материалы III междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 20 нояб. 2014 г.) / редкол. : О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары. ЦНС «Интерактив плюс». 2014. 156 с. С. 76–78.
  5. Турчин О. В. Експресивна технологія вивчення студентами іноземної мови та її рефлексивна оцінка. Актуальні проблеми практичної психології: Збірник статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 12–13листопада 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, ГНПУ ім. О. Довженка [та ін.]; [ред. кол. : В. М. Поліщук, О. Є. Блінова, Я. О. Гошовський, С. Б. Кузікова Г. К. Радчук, В. М. Чернобровкін] ; відп. ред. В. М. Поліщук. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. 2015. 189 с. С. 156– 159.
  6. Турчин О. В. Використання засобів невербального спілкування в процесі викладання іноземної мови. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). 356 с. С. 275–279.
  7. Zinoviia Karpenko, Oksana Turchyn. Optimization of Teaching English to Psychology Students by Means of Expressive Psychological Technique. Science and Education, 2017, Issue 9. P. 100-104.
  8. Турчин О. В. Використання експресивної психотехніки для оптимізації процесу навчання англійської мови у вищих навчальних закладах (на прикладі студентів-психологів). Молодий вчений. 2020. №7.1 (83.1). 154 с. С. 122-125.
  9. Турчин О. В. Використання невербальних засобів спілкування з метою оптимізації процесу навчання іноземної (англійської) мови майбутніх психологів у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Філологія”. 2021. Випуск 48 том 4. С. 113-116.
  10. Турчин О. В. Використання сучасних методів та технологій навчання іноземних мов /  О. В. Турчин // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень  в умовах глобалізаційних процесів : Матеріали  III Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 квітня 2011 р., ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. –  410 с. – С. 238–240.
  11. Турчин О. В. Використання сучасних технологій навчання іноземних мов / О. В. Турчин // Інформаційні технології: Наука, Техніка, Технологія, Освіта, Здоров’я : Тези доповідей XIX Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2011. –  Ч . 3.  –  338 с. – С. 83.
  12. Турчин О. В. Експресивний компонент комунікації крізь призму етнопсихолінгвістики / О. В. Турчин // «Вектори психології – 2013». Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (12 квітня 2013 р., м. Харків, Україна). – Харків : «Оперативна поліграфія», 2013. – 344 с. – С. 161–163.
  13. Турчин О. В. Невербальна складова професійної майстерності викладача іноземної мови / О. В. Турчин // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2013. – 204 с. – С. 100–101. – (Спецвип. : Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 травня 2013 року).
  14. Турчин О. В. Психодидактична ефективність використання експресивної психотехніки як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови студентів спеціальності “Психологія” у вищих навчальних закладах. Актуальні питання гуманітарних наук. 2022.  Том 4.Вип. 56. С. 127-131.
  15. Turchyn O. Psychodidactic problems of learning a foreign language at institutions of higher education. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  Том 2. Випуск 92. 2023. С. 64-68.

  Доповіді та участь у наукових конференціях та семінарах

  1. Міжнародна науково-практична конференція (Тернопіль, 7-8 квітня, 2011 р.).
  2. XIX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: Наука, Техніка, Технологія, Освіта, Здоров’я» (Харків, 1-3 червня 2011 р.).
  3. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу» (Тернопіль, 16-17 травня 2013 р.).
  4. Звітно-наукові конференції Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2009–2022 рр.).
  5. XXV Наукова сесія Наукового Товариства ім. Шевченка (Івано-Франківськ, 28 лютого-27 березня 2014 р.).
  6. XXVIII Наукова сесія Наукового Товариства ім. Шевченка (Івано-Франківськ, 14-22 березня 2017р.).
  7. Character Education Basic Seminar (30 October, 2019).
  8. VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (Полтава, 5-6 травня 2020 р.).
  9. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (29-30 травня 2020 р.).
  10. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Формування особистості : виклики часу і нові контексти розвитку» (30-31 жовтня 2020 р.).
  11. Emotional Intelligence (11-12 November, 2020).
  12. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека» (21 листопада 2020 р.).
  13. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Професійне зростання через самоосвіту» (17 січня 2021 р.).
  14. International Higher Education Forum 2021 (9-11 March, 2021).
  15. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентності педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність» (3-4 квітня 2021 р.).
  16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» (8 квітня 2021 р.).
  17. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (Полтава, 5 травня 2021 р.).
  18. Всеукраїнська науково-практична Online конференція «Сучасна психологія і педагогіка: теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху пандемічних викликів» (30 листопада 2021 р.).
  19. Турчин О. В. Використання засобів невербального спілкування у викладанні іноземної мови в закладах вищої освіти. Перекладознавство та філологічний дискурс: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-
   Франківськ, 16 березня 2023 р.). Івано-Франківськ: Університет Короля Данила. 2023. С. 146–150.

  Участь у курсах підвищення кваліфікації та стажуванні

  1. Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему: «Інноваційна діяльність викладача в закладі вищої освіти» на базі Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (17-22 травня 2021 р.)
  2. Курс Coursera “Improving Content Mastery with Quizlet” (8 June, 2022).
  3. Міжнародне наукове стажування “Nobel Laureates: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World” («Нобелівські Лауреати: Вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу»), яке відбувалося онлайн в International Historical Biographical Institute (у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі та Пекіні) (3 грудня 2021 року-20 січня 2022 року).
  4. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (5 вересня-3 жовтня 2022 р.).

Викладацьку роботу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочала у 2005 р., працюючи асистентом, викладачем, а з 2019 р. доцентом кафедри іноземних мов.

У 2012-2016 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2017 р. захистила дисертацію на тему: «Експресивна психотехніка як засіб оптимізації навчання іноземної мови майбутніх психологів». У 2018 р. здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Впродовж роботи на кафедрі викладає дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Наукове спілкування іноземною мовою», «Практичний курс англійської мови» для студентів різних спеціальностей.

Автор 17 наукових праць, з них 2 наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 1 наукова публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Web of Science та 9 публікацій у наукових фахових виданнях України.

Наукові інтереси: психолінгвістика, психосемантика, етнопсихолінвістика, експресивна психотехніка, невербальне спілкування, методика викладання іноземної мови, зокрема новітні підходи у її викладанні.

Член “Всеукраїнської асоціації українських германістів”

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: oksana.turchyn@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника