Остапчук Яна Володимирівна / Yana Ostapchuk

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 2002 році закінчила факультет романо-германської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і здобула кваліфікацію “Філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури”. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.15 загальне мовознавство. У 2010 р. захистила дисертацію на тему ”Семантико-синтаксична структура речень з фактивними предикатами”, у 2011 здобула науковий ступінь кандидата наук, а в 2013 вчене звання доцента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На кафедрі іноземних мов працює з 2010 р.

 1. Вербалізація концепту KNOWLEDGE в англійській мовній картині світу. Наукові записки: матеріали конференції. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка. 2011. С. 89–93.
 2. Лінгво-когнітивний аналіз речень з предикатами знання в англійській мові. Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. С. 86–89.
 3. Глибинні структури ускладненого речення. Етнос і культура: зб. наук.-теор. ст. Івано- Франківськ, 2011–2012. № 8–9. С. 224–225. – Рец. на кн.: КульбабськаО. В. Вторинна предикація у простому реченні: моногр. О. В. Кульбабська. Чернівці: Рута, 2011. 672с.
 4. Вербальна реалізація концепту FAITH/TRUTH/BELIEF у сучасній англійській мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць. Луцьк: Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, 2012. С. 103–
 5. Метод фреймової семантики у когнітивних дослідженнях мовних одиниць. Германістика у XXI: когнітив-на, соціо- та прагма- лінгвістики: тези доповідей II Всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною участю.Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. С. 94-
 6. Номінативне та понятійне поле концепту IMAGINATION. Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”: збірник наукових праць. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2012. С. 161–
 7. Ментальні моделі як структури репрезентації мовних явищ. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник наукових праць.Івано -Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2012. С. 184–
 8. Глибинні структури в семантичному просторі. Етнос і культура : збірник науково – теоретичних статей.– Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2012. С. 182–183.
 9. Фактивність як категорія когнітивної лінгвістики. Етнос і культура : збірник науково – теоретичних статей. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2012. С. 128 –135.
 10. Семантична природа номіналізації. Мовознавство : науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Українського мовно-інформаційного фонду України. Київ: Вид. дім “Академперіоди-ка”, 2012. С. 63–70
 11. Концепт РОЗУМІННЯ в українському мовному просторі. W : kręgu zagadnień ukrainoznawstwa i komunikacji międzykulturowej, Olsztyn, 2013. – S. 115–120.
 12. Художній твір у літературно-мовній інтерпретації. Етнос і культура : збірник науково – теоретичних статей.Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2013–2014. – № 10–11. – С. 189–190. Рец. на кн.: Марко В. П. Аналіз художнього твору: моногр. / В. П. Марко. – Київ: Академвидав, 2013. – 280 с.
 13. Фреймова семантика в когнітивних дослідженнях мовних одиниць. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнародних наукових читань, присвячених пам’яті проф. Н. В. Гуйванюк. Чернівці, 2014. С. 286–287.
 14. Когнітивні ознаки та номінативне поле концепту Understandingв англомовній картині світу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : зб. наук. пр. Одеса: МГУ,  С. 44– 47.
 15. Семантика номіналізованих іменників та їх функціонування у структурі речення в англійській та українських мовах. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник наукових праць. – Івано -Франківськ : Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2015 -2016. С. 235–
 16. Текст, смисл, образ: лінгво-когнітивний вимір. Укр. мова : наук.теорет. журн. Інту укр. мови НАН України. 2016. № 2. С. 153–
 17. Лінгво-когнітивні реалізації концепту знання. Етнос і культура : збірник науково – теоретичних статей. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2017-2018. 69–76.
 18. Функціонування концепту Розуміння в мовній картині світу. Молодий вчений. Київ. 2018. С. 84-88.
 19. Пресупозиція в логіко-семантичному вимірі. Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ, 2018 c. 59-68.
 20. Номіналізовані іменники в українській та англійській мовах: семантика та функціонування. Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Івано-Франківськ, 2019. С. 157-166.
 21. Пресупозиція у лінгвокогнітивному вимірі. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ, 2019. с. 59-68.
 22. Семантична репрезентація концепту ЗНАННЯ: лінгво-когнітивний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. Одеса, 2019. Вип. 42.
 23. Модальність речень з фактивними предикатами. Львівський філологічний часопис. Львів. 2019. N6.

Викладацьку роботу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочала у 2010 р., працюючи викладачем, а з 2013 р. доцентом кафедри іноземних мов.

У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 10.02.15 Загальне мовознавство. У 2010 р. захистила дисертацію на тему ”Семантико-синтаксична структура речень з фактивними предикатами”, у 2011 здобула науковий ступінь кандидата наук, а в 2013 вчене звання доцента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Впродовж роботи на кафедрі викладає дисципліни “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Наукове спілкування іноземною мовою” для студентів різних спеціальностей, зокрема 081 Право, Міжнародне і європейське право, 035.01 Філологія (Українська мова і література), 035.033 Філологія (Польська мова і література), 122 Комп’ютерні науки.

Автор понад 50 наукових праць, співавтор 3-х міжнародних монографій “Предикат у структурі речення”  (2011, Київ; Івано-Франківськ; Варшава), “Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов” (2015, Київ; Івано-Франківськ; Варшава), “Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium” (2018, Stalowa Wola), навчальних посібників фахової іноземної мови для студентів I-III курсів спеціальності 081 Право, студентів спеціальностей 111 Математика, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки, 126 Інформаційні системи та технології, 121  Інженерія програмного забезпечення.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, семантичний синтаксис, порівняльна та компаративна лінгвістика, лінгвопрагматика, методика викладання англійської мови.

Керівник наукового гуртка “Англійська мова для наукового спілкування” для студентів-магістрів Навчально-наукового юридичного інституту.

Громадська діяльність: член громадської організації “Ocвiтнi oбpiї Укpaїни”

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: yana.ostapchuk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ostapchuk Yana Volodymyrivna, PhD in Philology, associate professor.

In 2002 graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. 2006-2009 – postgraduate studies (10.02.15 General Linguistics). Thesis “Semantic-syntactical structure of the sentences with factive predicates” (2010).

Author of more than 50 scientific publications, co-author of 3 international monographies: “Predicate in the sentence structure” (2011, Kyiv; Ivano-Frankivsk; Warsaw), Contrastive typological studies: Ukrainian among the related languages (2015, Kyiv; Ivano-Frankivsk; Warsaw), Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium” (2018, Stalowa Wola).

Research Interests: cognitive linguistics, semantic syntax, contrastive and comparative linguistics, pragmatics