Виробнича практика

Наказ Міністерства освіти України 08.04.1993 № 93 «Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»

Положення про організацію та проведення практики

Інструкція щодо виробничої практики

Схема характеристики учня

Характеристика практиканта

 

Відповідно до навчального плану виробничу (педагогічну) практику проходять студенти 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.09 Інформатика. Англійська мова. Практика відбувається у 8-му семестрі упродовж двох тижнів у навчальних закладах І-ІІІ ступенів, які визначені базами практики відповідно до Угоди про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 4с/17 від 20.02.2017 р.

Основними обов’язками студентів-практикантів є:

 • Відвідувати базу практики відповідно до розкладу виробничої практики;
 • Займатися плануванням і викладанням уроків і позакласних заходів;
 • Вести спостереження за діяльністю вчителя-наставника та колег на уроках англійської мови;
 • Брати активну участь в обговоренні одержаних результатів спостереження;
 • Щотижня зустрічатися з керівниками-методистами практики від навчального підрозділу задля обговорення та аналізу отриманого досвіду;
 • Опрацювати рекомендовану літературу;
 • У встановлений термін звітувати про хід практики та її результати;
 • Дотримуватися правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку бази практики, етики взаємовідносин між учасниками практики;
 • Подати відгук про практику.

 Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, принципами та засобами навчання іноземних мов, формування у них на базі психолого-педагогічних і фахових знань професійних умінь та навичок для здійснення навчально-виховного процесу з іноземної мови в закладах загальної середньої освіти, а також самостійно вирішувати типові професійні завдання, передбачені вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня учителя іноземних мов; застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань в галузі навчання іноземних мов у середній школі, пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом усього курсу методики навчання основної іноземної мови.

 

Завдання практики:

 • удосконалити навички планування уроків;
 • оволодіти навичками викладання уроків;
 • сформувати вміння аналізувати усі аспекти роботи вчителя-практиканта та робити узагальнення.

        У результаті проходження виробничої (педагогічної) практики студенти повинні володіти такими компетентностями:

Загальні компетентності:

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність бути критичним, самокритичним і відповідальним за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних контекстах.
 • Здатність навчатися та продовжувати навчання із значним ступенем автономності для оволодіння сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність демонструвати поглиблені когнітивні та практичні вміння/навички, майстерність та інноваційність при розв’язанні складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання.
 • Здатність працювати в команді та автономно.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях професійної або навчальної діяльності.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Фахові компетентності:

 • Критичне осмислення структури педагогічної науки та її теоретичних основ.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • Здатність використовувати в професійній діяльності знання традиційних і новітніх теорій, напрямків, методів і технологій в галузях педагогіки, психології та методики навчання іноземних мов.
 • Розуміння основних цілей і завдань освітнього процесу та специфіки діяльності вчителя ІМ у закладах ЗСО.
 • Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати іноземну мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • Здатність планувати, організовувати, здійснювати прикладне мікродослідження з предметної спеціальності на засадах науково-методологічного та етично-правового підґрунтя, систематизувати, аналізувати, інтерпретувати та доносити до фахівців і нефахівців його результати.
 • Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати та проводити уроки та навчальні курси з основної і другої іноземної мови та англійської літератури, а також оцінювати навчальні досягнення учнів.
 • Здатність до надання консультацій з професійних питань з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 • Здатність до організації ділової комунікації.
 • Здатність організовувати та керувати власним професійним розвитком та інших осіб у сфері вивчення та навчання іноземних мов.

Результати навчання:

 • Здатність планувати та проводити уроки іноземної (англійської) мови для учнів початкової і середньої школи
 • Здатність планувати і проводити позакласні заходи з іноземної мови
 • Здатність планувати і проводити позакласні виховні заходи
 • Здатність застосовувати нові знання, уміння і навички при вирішенні типових професійних завдань, а також при виконанні індивідуального завдання
 • Здатність проводити психолого-педагогічне вивчення колективу учнів
 • Здатність аналізувати власні уроки та уроки, проведені вчителями-наставниками і колегами
 • Здатність аналізувати усі аспекти власної роботи як вчителя-практиканта та робити узагальнення.

 

 Зміст практики

Виробнича педагогічна практика у восьмому семестрі дозволяє студентам-практикантам спробувати себе в ролі вчителя за методичної підтримки методистів шкіл та викладачів університетів. Вчитель-практикант планує, організовує та проводить пробні та залікові уроки англійської мови, позакласний (виховний) захід. Студент-практикант також веде спостереження за класом, уроками свого вчителя-наставника та колеги, аналізує їх роботу на уроці, бере участь в обговоренні одержаних результатів. Упродовж педагогічної практики студент щотижня зустрічається з керівником практики від навчального підрозділу задля обговорення та аналізу отриманого досвіду, веде облік виконання усіх завдань практики. Після закінчення практики в установлений термін студент подає підсумковий звіт, оформлений згідно вимог. Оцінювання виробничої практики здійснюється за критеріями (див. силабус), а її результати оголошуються на підсумковій конференції з практики.