Василик Марина Степанівна / Maryna Vasylyk

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2000 році закінчила факультет романо-германської філології кваліфікацію Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і здобула кваліфікацію “Філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури”. У 2008-2011рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Тенденції національного виховання українців США і Канади (друга половина XX – початок XXI ст.)» У 2014 здобула науковий ступінь кандидата наук, а в 2017 – було присвоєно вчене звання доцента. На кафедрі іноземних мов працює з 2011 р.

 1. Василик М.С. Формування професіограми виховника системи національного виховання української молоді в діаспорі. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці. Чернівецький нац. у-т, 2011. Вип. 582. Педагогіка та психологія. С. 35-41.
 2. Тенденції ґенези мети і завдань національного виховання української молодої генерації в діаспорі. Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці. Чернівецький нац. у-т, 2011. Вип. 594. Педагогіка та психологія. С. 18-26.
 3. Родина як чинник національного виховання дітей і молоді в українській діаспорі США і Канади. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Редкол.: Н. В. Лисенко, Т.К. Завгородня та ін. Випуск ХL. Часина 3. С.129 -133.
 4. Василик М.С. Молодіжна організація «Пласт» як чинник національного виховання підростаючих поколінь в українській діаспорі США й Канади. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. Чернівці, 2013. Вип. 601. С. 27-36.
 5. Василик М.С. Формування етнічної свідомості майбутнього педагога в умовах європейського освітнього простору. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016. Вип. 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_7 електронне фахове видання
 6. Василик М.С. Проблематика художніх творів Івана Боднарчука для дітей. Філологічний дискурс: Збірник наукових праць. Вип. 4. Хмельницький: ХГПА, 2016. С. 12-16.
 7. Vasylyk M.S.Improvements of foreign language training of future primary school teachers. Науково-практичний журнал південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського «Наука і освіта (Science and education)». CLVIII, 2017. № 5. Педагогіка та психологія. Одеса. С. 99-103. – фахове видання ESCI Web of Science.
 8. Василик М.С. Використання духовних цінностей Карпатського регіону в іншомовній підготовці майбутніх педагогів загальноосвітньої школи. Журнал «Гірська школа Українських Карпат». Івано – Франківськ, 2017. №17. С. 50-61.
 9. Василик М.С. Періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст. з наук про освіту, педагогіки та психології: джерелознавчий аспект. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine: Materials of the International scientific and practical conference may 5-6, 2017, Sandomierz, Polska. Sandomierz, Polska, 2017. Р. 11-15
 10. Василик М.С. Провідні чинники формувння особистості українця в західній діаспорі. Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. – 27-28 вересня 2017,Умань. – С.17-21
 11. Vasylyk M.S., Ìvan Rusnak, Âroslav Nagornij Особливості використання інтерактивних технологій навчання англійської мови у підготовці майбутніх магістрів-філологів. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistychna Studia Gdańskie.Wizje i rzeczywistość. Tom 2018. C. 293-305.
 12. Maryna Vasylyk Innovative technologies and foreign languages teaching methods at non-linguistic faculties/ M.S.Vasylyk. Прикарпатський Вісник НТШ, Слово. Івано-Франківськ №3 (55). С. 214-220.
 13. Vasylyk S. Formation of ethnic conciousness of the future pedagogue in the conditions of the European educational space. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathion University, Volume 6, Number 1. 2019. C.155-160

Після закінчення навчання на факультеті романо-германської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, з вересня 2000 року працювала на посаді вчителя англійської мови ЗОШ № 13, м. Івано-Франківськ.

У вересні 2002 року прийнята на посаду асистента кафедри документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, у 2005 році переведена на посаду викладача кафедри англійської мови.

У 2008 році вступила до стаціонарної аспірантури Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2011 році прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника.

У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Тенденції національного виховання українців США і Канади (друга половина XX – початок XXI ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

У 2014 р. здобула науковий ступінь кандидата наук.

У 2017р. було присвоєно вчене звання доцента.

У 2018 р. пройшла стажування в Івано-Франківському національному медичному університеті.

Автор 22 наукових праць, з них 19 наукового характеру, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 2 навчально-методичного характеру.

На даний час обіймає посаду доцента кафедри іноземних мов.

Наукові інтереси:  українська діаспора Канади та США, розвиток національного виховання українців, мовна ідентичність.

Громадська діяльність: науковий консультант Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: maryna.vasylyk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника