Титунь Оксана Леонідівна / Oksana Tytun’

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2001 році закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету.

Автор понад 50 наукових праць та праць навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси: соціолінгвістика, педагогічна психологія, вивчення мови з використанням технологій, крос-культурна комунікація.

 

 

 1. Stynska V. V., Tytun O.L. The Activity of Social and Psychological Rehabilitation Centres for Families in Ivano-Frankivsk Region (Ukraine). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol 5, No 1 (2018) pp. 156-161.
 2. Tytun O.L. Boichuk A.P. Sivkovych H.M. Teaching English professional writing to students of design and fine arts.Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів спеціальностей «дизайн» та «образотворче мистецтво» Прикарпатський вісник НТШ Слово,  №3(55). c. 101- 109, Івано-Франківськ: ПНУ. – 2019
 3. Sivkovych H.M., Tytun O.L., Boichuk A.P. Education in women’s Galician incomplete secondary schools: methodical aspects (late 19th – early 20th centuries). Навчання та виховання дівчат у жіночих виділових школах Галичини: методичні аспекти (кінець ХІХ– початок ХХ століть) Обрії, Том 48 №1.c. 28-31 Івано-Франківськ: ПНУ. – 2019
 4. Boichuk A.P., Sivkovych H.M., Tytun O.L.Competence oriented technologies in teaching foreign languages for professional purposes. Застосування компетентнісно орієнтованих технологій при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Інноваційна педагогіка, Випуск 14 Том 1. c.38-42. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.-2019.
 5. Вплив фахових дисциплін на зміст підготовки студентів до виховної роботи з молодшими школярами. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Освітній простір України. 2014 р. Випуск 4. Івано-Франківськ, 2014. – С. 111 – 115.
 6. Когнітивно-інформаційна складова готовності студентів до виховної роботи в початковій школі. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Освітній простір України. 2015 р. Випуск 5. Івано-Франківськ, 2015. – С. 88 – 93.
 7. Дослідження діяльнісно-рефлексивної складової готовності студентів до виховної роботи в школі. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 37. Ужгород, 2015. – С.180 –183.
 8. Дослідження мотиваційно-ціннісної складової готовності студентів до виховної роботи в початковій школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. –  Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск № 53. С. 271 – 277.
 9. Педагогічна практика у процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в початковій школі. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць [ Гол. ред. І.М.Шоробура]. – Хмельницький: ХГПА, 2015. –  Вип.19. – С. 185 –189.
 10. Olga Derkachova, Oksana Tytun, Hanna Karpenko, Application of holographic technology in the work with literary tale. Children & Schools №4, 2018.
 11. Hladkoskok, L. ., Buhinska, T. ., Botvinko-Botiuk, O. ., Tytun, O. ., & Demianenko, O. . (2022). Soft Skills formation in professional-oriented foreign language education at higher education institutions. Revista Eduweb16(2), 194–207. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.14
 12. Slyvka, L., Sivkovych, H., Budnyk, O., Tytun, O., & Boichuk, A. (2022). Students’ healthy lifestyle formation in english classes (using materials of Polish and Ukrainian authors). Amazonia Investiga, 11(53), 320-331.
  DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.31
 13. Tytun, O. , Derkachova, O.. (2022). Світ речей у казках Лаймена Френка Баума. Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 19 (Чер 2022), 39–46. DOI: https://doi.org/10.28925/2412-2475.2022.19.5.
 14. Boichuk A., Sivkovych H., Tytun O. (2022) Formation of university students’ positive motivation for foreign languages. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 48, том 1, 2022,211-216. DOI: 10.24919/2308-4863/48-1-32
 15. Деркачова О., Титунь О., Ушневич С. (2022). Освітній та культурний потенціал інклюзивних коміксів. Гірська школа Українських Карпат. № 26, 2022, 13-17.
 16. Sivkovych H., Boichuk A., Tytun O.. (2022). Professional competence of foreign language teachers in institutions of higher education. Інноваійна педагогіка. 2022. № 45, 210–212.
 17. Англійська мова. Самостійна робота : Навч. посібник для студентів немовних спеціальностей /Г.М. Сівкович, О.Л. Титунь. – Івано-Франківськ: НАІР, 2022. 32 с.
 18. Бойчук А., Титунь О., Сівкович Г. English: навч. метод. Посібник з англійської  мови. Івно-Франківськ, 2022. 200с.
 19. Бойчук А., Сівкович Г., Титунь О. Practise English on your own. Part Навчально-методичний посібник з англійської мови. Івано-Франківськ: НАІР. 2023. 184 с.
 20. О.Л. Титунь, Г.М. Сівкович, А.П. Бойчук. English for students of geography. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР. 2023. 72 с.
 21. Sivkovych H. M., Boichuk A.P., Tytun O. L. (2023). National-patriotic education of students in English classes. Інноваційна педагогіка. Вип. 63. Том 1. 216-220. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/63.1.41
 22.  Tytun O., Sivkovych H., Boichuk A. (2023) Storytelling in English language classes during the training of future ecologists. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 68, том 2, 2023,291-295. DOI  https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-44
 23. Деркачова О., Титунь О. Український контекст інклюзивної літератури. Українські студії в європейському контексті. 2023. №7. С. 132-142

Впродовж 2008 – 2012 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на тему «Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи з молодшими школярами».

Починаючи з 2002 року працювала у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, викладача, доцента кафедри іноземних мов. У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Громадська діяльність: член ГО “Інноваційні обрії України”.

Керівник наукового гуртка “Sientific English Club” для студентів факультету природничих наук.

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: oksana.tytun@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника