Сівкович Галина Миронівна / Halyna Sivkovych

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Галина Сівкович

Кафедра іноземних мов

Посада: доцент кафедри іноземних мов (2012).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011).

Вчене звання: доцент (2014).

Наукові інтереси: методика викладання англійської мови.

Навчальні дисципліни: “Іноземна мова” (практичний курс)”, “Наукове спілкування іноземною мовою”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

Стажування:

Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, педагогічних і науково-педагогічних працівників “International Leadership in the XXI Century: Education, Science, Culture, Sports, Technologies, Governance and International Development” (2022).

Івано-Франківський національний медичний університет, 2017 р.


Список опублікованих праць 

 1. Маслій Г. Жіноча виділова школа імені Т. Шевченка у Львові як провідний центр високоякісної освіти дівчат-українок (1898–1914 рр.) / Галина Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Вип. ХХV. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 173–177.
 2. Маслій Г. Жіноча середня освіта на західноукраїнських землях на межі ХІХ– ХХ ст.: особливості становлення і зміст навчально-виховного процесу / Галина Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. – Вип. ХV–XVI, ч. 2. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 159–164.
 3. Маслій Г. Жіноча школа домашнього господарства в Угерцях Винявських як перший у Східній Галичині заклад ремісничої освіти дівчат-українок / Галина Маслій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 71. – Чернігів, 2009. – С. 176–180.
 4. Маслій Г. Законодавчі основи становлення жіночої середньої освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) / Галина Маслій // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2012. – № 1. – С. 48–50.
 5. Маслій Г. Перші українські жіночі школи у Галичині / Галина Маслій // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 330. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 114–121.
 6. Маслій Г. Підготовка вчителів для навчальних закладів жіночої освіти: західноукраїнський контекст ХІХ – поч. ХХ ст. / Галина Маслій // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – №1. – С. 80–84.
 7. Маслій Г. Початкова жіноча освіта в реформах шкільництва Австро-Угорщини другої половини ХІХ ст. / Галина Маслій // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2. – С. 76–84.
 8. Маслій Г. Руське (Українське) товариство педагогічне і освіта дівчат (1880‑і – 1914 рр.) / Галина Маслій // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ, 2007. – № 2. – С. 51–52.
 9. Маслій Г. М. Провідні тенденції у розвитку жіночих навчальних закладів Східної Галичини (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г. М. Маслій // Збірник наукових праць. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. LII. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 33–36.
 10. Маслій Г. М. Форми і засоби соціалізації дівчат у закладах жіночої освіти Західної України (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г. М. Маслій // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т. Х, ч. 1 / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К., 2008. – С. 264–269.
 11. Маслій Г. Викладання іноземних мов у жіночих середніх навчальних закладах Західної України на початку ХХ століття / Г.М. Маслій // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ, 2013. Вип. ХLVIII. С. 3 – 5.
 12. Маслій Г. Виховання дівчат у початкових школах Західної України (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Г.М. Маслій // Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. Івано-Франківськ, 2013. № 8-9. С.173–176.
 13. Маслій Г. Специфіка функціонування жіночих навчальних закладів професійного спрямування у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Г.М. Маслій // Обрії : науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ, 2013. № 2 (37). С. 59–62.
 14. Сівкович Г. Українські підручники як важливий чинник реалізації рідномовного змісту навчання у початкових школах Західної України (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Г.М. Сівкович // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ, 2014. Вип. LI. С. 26–29.
 15. Сівкович Г. Роль національно свідомої громадськості Перемишля у становленні українського жіночого шкільництва краю / Г. Сівкович // Особистість, сім′я і суспільство : питання педагогіки та психології : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 24–25 листопада 2017р.). Львів, 2017. С. 65–68.
 16. Сівкович Галина. Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Галина Сівкович // Освітній простір України : науковий журнал. Івано-Франківськ, 2018. Випуск 13. С. 28–36.
 17. Halyna Sivkovych. National education of Ukrainian girls by means of school subjects in the period of Austrian (Austrian and Hungarian) / Halyna Sivkovych // Обрії : науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ, 2018. № 1 (46). С. 127–130.
 18. Halyna Sivkovych, Larysa Slyvka, Iryna Hamerska. Pre-service teachers training for efficient health promoting school activities performance. Advanced Education. Issue 16. Kyiv. – 2020. pp. 88–97. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.216792
 19. Boichuk A.P., Tytun O.L., Sivkovych H.M. Grammar competence formation in teaching professionally oriented foreign language to nonlinguistic specialties bachelors. Формування граматичної компетенції в професійно орієнтованому навчанні іноземної мови бакалаврів немовних спеціальностей. Інноваційна педагогіка. Вип. 29. Т. 1. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2020. – С. 39–42. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/29-1.7
 20. Sivkovych H.M., Boichuk A.P., Tytun O.L. Self-directed learning method in teaching foreign languages for professional purposes. Самостійна робота студентів при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Освітні обрії. Т. 51. № 2. Івано-Франківськ: ПНУ. – 2020. – С. 73–82.
 21. Sivkovych H.M., Boichuk A.P., Tytun O.L. Professional competence of foreign language teachers in institutions of higher education. Інноваійна педагогіка. 2022. Вип. 45. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. С. 210–212.
 22. Alla Boichuk, Halyna Sivkovych, Oksana Tytun. Formation of university students’ positive motivation for foreign languages learning. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Педагогіка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 48. Том 1. – С. 211–217.
 23. Slyvka, L., Sivkovych, H., Budnyk, O., Tytun, O., & Boichuk, A. (2022). Students’ healthy lifestyle formation in english classes (using materials of Polish and Ukrainian authors). Amazonia Investiga, 11(53), 320-331. https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.31

Навчальні посібники:

 1. Law for Students // Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. – 144 с.
 2. The Science Called Chemistry// Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. – 118 с.
 3. Англійська мова для географів // Навчальний посібник. – Івано-Франківськ : Просвіта, 2014. – 156 с.
 4. Бойчук А., Титунь О., Сівкович Г. English: навч. метод. Посібник з англійської  мови. Івно-Франківськ, 2022. 200с.
 5. Г. М. Сівкович, О. Л. Титунь. Англійська мова. Самостійна робота : навч. посіб. Івано-Франківськ: НАІР, 2022. 32 с.
 6. Бойчук А., Сівкович Г., Титунь О. Practise English on your own. Part Навчально-методичний посібник з англійської мови. Івано-Франківськ: НАІР. 2023. 184 с.
 7. О.Л. Титунь, Г.М. Сівкович, А.П. Бойчук. English for students of geography. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР. 2023. 72 с.

Сівкович Галина Миронівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю “Англійська мова та література” та здобула  кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію. Є автором 23 публікацій та 7 навчально-методичних посібників. Працює над проблемою методики навчання та викладання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Громадська діяльність: Член ГО “Інноваційні обрії України”.

Керівник наукового гуртка “English Speaking Club” для студентів факультету природничих наук.

Кафедра іноземних мов,

вул. Шевченка 57, к.707

E-mail: halyna.sivkovych@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-40

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника