Шкледа Леся Іванівна / Lesia Shkleda

старший викладач

кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1985р. закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.Стефаника факультет іноземних мов і одержала кваліфікацію викладача англійської і німецької мов. За час навчання в інституті брала активну участь у студентських наукових конференціях, підготовці публікацій наукових статей з лексикології, зокрема модифікації фразеологізмів германських мов під керівництвом тоді кандидата наук,доцента кафедри німецької мови, а згодом доктора філологічних наук, професора Барана Ярослава Андрійовича, за що була нагороджена грамотою за наукову роботу.

 1. Шкледа Л. Analysis of English phraseological units with the animal component in the line of lingwistic investigstion (Аналіз ФО з анімальним компонентом) // Праці регіональної конференції TESOL- Західна Україна “Творчість у викладанні-творчість у навчанні”, 15-16.12.2006р. – C. 36-38.
 2. Шкледа Л., Хомишин О., Етнографічна мозаїка України. Переклад розділу книги “Спадщина віків“,Кугутяк М.В., Львів,в-во «Манускрипт», 2006р. с. 443-480.
 3. Шкледа Л. Типи модифікацій ФО та їх стилістичне забарвлення. Збірник наукових статей. Звітно-наукова конференція,  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, березень 2008р.
 4. Шкледа Л., Хомишин О.,Share your ideas in writing. An interactive approach to writing. (Поділись думками у творі. Інтерактивний підхід у написанні твору). Навчально-методичний посібник. ББК 81.2.АНГЛ, УДК 420.3, Івано-Франківськ, Видавець Кушнір Г.М. 2009р. 72 с.
 5. Шкледа Л. Місце і роль фразеології у лінгвістичному дослідженні англійської мови (на матеріалі англ. .фразеологічних одиниць). Збірник наукових праць “Сучасні дослідження з іноземної філології”. Випуск 7, Ужгород, 2009р. с. 456-464.
 6. Шкледа Л. Види модифікацій англійських ФО та їх переклад на українську мову. Збірник наукових статей. Звітно-наукова конференція,  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, квітень 2010р.
 7. Шкледа Л., Михайлюк О.Ю., Ткачівська М.Р. Diplomacy and Mass Media in Contemporary World (Дипломатія та мас медіа в сучасному світі). Навчально- методичний посібник. Івано-Франківськ, в-во «НАІР», 2012р. 320 с.
 8. Шкледа Л.,Актуальні проблеми перекладу в контексті міжкультурної комунікації. Міжнародна наукова інтернет – конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013), Івано-Франківськ, 13.03. 2013 р. с. 261-263.
 9. Шкледа Л.,Особливості підготовки перекладачів у сучасній системі університетської освіти. Збірник наукових статей. Звітно-наукова конференція,  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, березень 2013р.
 10. Шкледа Л.,Інтерактив у навчанні студентів творчих письмових робіт. Міжнародна наукова конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної комунікації”(ELLIC 2015), розділ: Сучасні методики вивчення іноземних мов; Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, 427с.; 20.02.2015р. с. 406-409.
 11. Шкледа Л. Інтерактивні технології у процесі вивчення гуманітарних дисциплін при підготовці фахівців галузі міжнародних відносин. Тези до статті, Науково-практична конференція, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, 16.02.2015 р.
 12. Шкледа Л.І. Формування професійної культури майбутніх фахівців галузі міжнародних відносин як педагогічна проблема. Тези до статті, Науково-практична конференція, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, 21-24.03.2016р.
 13. Шкледа Л.І. Інтерактивні методи навчання у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців галузі міжнародних відносин. Тези до статті, Науково-практична конференція, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, 03.2018р.
 14. Англійська мова за професійним спрямуванням. Освітня програма  для студентів другого  (магістерського) рівня спеціальності  035 “Філологія”  (спеціалізація 035.01 “Українська мова і література”) , галузь знань 03 “Гуманітарні науки”,  2019р.                                                   https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2018/11/035_01-           Vidomosti-pro-navchalno-metodychne-zabezpechennia_m.pdf
 15. Англійська мова наукового спілкування.  Освітня  програм а  для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”, галузь знань 12 “Інформаційні технології“, 2019р.
 16. Іноземна мова за професійним спрямуванням. Освітня  програма для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 072“Фінанси і банківська справа”,  галузь знань 07 “Управління та адміністрування”, 2019р.
 17. Шкледа Л.І. Наукові засади розвитку металінгвальної свідомості мовної особистості. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства», 08.04.21
 18. Shkleda L., Korotkova Y., Romanyuk S., Vysochan L., Kozlova L. The Phenomenon of the Institution of Education in the World Order of Postmodern Globalization. Postmodern Openings, Web of Science (WOS), September 2020, Volume 11, Issue 3, pages: 244-256. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3089 https://doi.org/10.18662/po/11.3/211
 19. Котик Т., Шкледа Л. Current state of the method of teaching a foreign language for professional communication in higher educational institutions of Ukraine. (Сучасний стан методики навчання іноземної мови для професійного спілкування у вищих закладах освіти України.), Гірська школа Українських Карпат.  (№24), (2021).  С. 68-73.    https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/issue/view/266
 20. Шкледа Л. , Котик Т. Наукові засади розвитку металінгвальної свідомості мовної особистості: (Scientific fundamentals of the metalingual consciousness development of the language personality). Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства» 8 квітня 2021. Івано-Франківськ,  2021. С. 148-151. http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9801/1/Збірник%20матеріалів%20ПНУ%2008.04.2021.pdf
 21. Англійська мова професійного спілкування. Освітня програма (вибіркова)  для студентів другого  (магістерського) рівня спеціальності  121 “Інженерія програмного забезпечення”, галузь знань    12 “ Інформаційні технології”,  10.03.2022, https://drive.google.com/drive/folders/170e_X369so9o7vJLuZ_tebT3YEcGj.mz
 22. Практика технічного перекладу. Освітня программа (вибіркова) для студентів   другого (магістерського) рівня спеціальності  121 “Інженерія програмного забезпечення”, галузь знань  12 “ Інформаційні технології”, 10.03.2022, https://drive.google.com/drive/folders/170e_X369so9o7vJLuZ_tebT3YEcGjmz
 23. Котик Т.М., Шкледа Л.І. Modern approaches to updating the primary education content and their implementation directions for the development of
  junior school students’ emotional intelligence. (Сучасні підходи до оновлення змісту початкової освіти та напрями їх реалізації для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів). Гірська школа Карпат, № 27, 2022 . С. 151-155.

Після закінчення інституту протягом 20 років працювала вчителем англійської мови в школах №7, №19 і №5 міста Івано-Франківська, підготувала ряд переможців та призерів міських та обласних учнівських олімпіад з іноземної мови, неодноразово була членом журі олімпіад різного рівня. У 2002 р. стала призером конкурсу «Вчитель року». З 2003р. Леся Іванівна почала викладати англійську мову в Прикарпатському національному університеті по сумісництву, а з 2005р. перейшла на посаду асистента кафедри іноземних мов.

За роки викладання Шкледа Л.І. розробила та підготувала перші навчальні і робочі програми та методичні комплекси для успішного започаткування таких спеціальностей як «Туризм», «Готельне господарство» та «Міжнародні відносини», де викладала «Практичний курс англійської мови» та «Практику перекладу». Розробила навчальні програми мовних курсів для навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання; неодноразово була членом приймальних комісій вступних випробувань з англійської мови на факультеті іноземних мов та апеляційної комісії. Викладач розробила та читала курси англійської мови за професійним спрямуванням для студентів І-IV курсів спеціальностей «Правознавство», «Українська філологія», «Польська мова і література», «Журналістика», «Філософія», «Психологія», «Менеджмент», «Фінанси і кредит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит», «Музичне мистецтво», « Сценічно-акторське мистецтво», «Хореографія», «Фізичне виховання і спорт» та ін.; наукове спілкування іноземною мовою для студентів 3-го курсу педагогічного інституту, магістрів спеціальності      « Комп’ютерні науки», факультетів філології, фізичної культури і спорту та науково-навчального інституту мистецтв.

Шкледа Л.І. пройшла стажування:

1) 28.11.2011р.- 28.11.2011р. на кафедрі теорії і практики перекладу ІФНТУНГ;

2) 14.03.2017р.- 14.04.2017р. на кафедрі філології і перекладу ІФНТУНГ.

3) 25.06.2021р. – 16.08.2021 р. Міжнародне стажування у формі самоосвіти тривалістю 180 год.(6 кредитів ECTS) за Міжнародною Програмою Наукового стажування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  за темою «Видатні особистості: вивчення досвіду та  професійних досягнень для формування успішної особистості та  трансформації оточуючого світу», яке відбувалося у Міжнародному Історико- Біографічному Інституті (Дубаї – Нью-Йорк – Рим – Єрусалим –Пекін) та одержала Міжнародний Сертифікат, що засвідчує отримання Міжнародного Освітнього Гранту № МОГ/U / 2021/04/12 і підтверджує присвоєння кваліфікації «Викладач міжнародного рівня і старший науковий співробітник».

Викладач працює по затвердженій темі дисертаційного дослідження і проводячи практичні заняття, намагається застосовувати у роботі зі студентами найновіші вітчизняні та зарубіжні методики вищої школи у царині викладання іноземних мов, зокрема засобами інтерактивних технологій. Постійно працює над підвищенням та удосконаленням свого фахового рівня, беручи активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, відкритих заняттях, онлайн зустрічах, вебінарах і тренінгах, за що отримала сертифікати підтвердження участі. Зокрема сертифікати та відзнаку від Cambridge Assessment English, Oxford University Press, NEO by Cypher Learning, Dinternal Education та ін. Викладач працює над створенням нових навчально-методичних посібників, розробок, презентацій, рекомендацій та роздаткового матеріалу для навчання студентів англійської мови.

кафедра іноземних мов, к.707

вул. Шевченка 57

E-mail: lesia.shkleda@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-40

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника