Лащик Надія Михайлівна / Nadiia Lashchyk

 

 

 

старший викладач кафедри іноземних мов

інженер кафедри іноземних мов

 

<strong>Персональна інформація</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Народилася 18 січня 1960 року у мальовничому селі Устя-Зелене на Тернопільщині. У 1977 році закінчила Устя-Зеленську середню школу. Згодом вступила до Чернівецького державного університету імені                    Юрія Федьковича. Після закінчення факультету іноземних мов (спеціальність французька  мова  та література) у 1984 році отримала кваліфікацію: Філолог. Викладач. Перекладач.

Наукові зацікавлення пов’язані передусім із дослідженням українського та французького літературного процесу кінця ХІХ-поч.ХХ ст.та творчістю Василя Щурата зокрема.

 1. Лащик Н. М. Образна транслітерація. Василь Стефаник – художник слова. Івано-Франківськ: Плай, 1996. С. 177–186.
 2. Лащик Н. М. Перекладацька спадщина Василя Щурата у контексті роз­витку української літератури.  Галичина.    № 3.  С. 132–136.
 3. Лащик Н. М. Французька поезія в переспівах Василя Щурата. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ, 1999.      Вип 3.  С. 111–117.
 4. Лащик Н. М. Французький модернізм у критичній спадщині Василя Щурата.  Обрії.    № 1. С. 88–92.
 5. Лащик Н. М. “Пісня про Роланда” в перекладі Василя Щурата.- Зарубіжна література в навчальних закладах.  №11.  С.54–56.
 6. Лащик H. М. Французька література в критичній рецепції Івана Франка та Василя Щурата. Літературознавчі обріїї. Праці молодих учених України. Вип. 1. Київ:  Ін-т літ.  ім. Шевченка, 2000.  С. 19–24.
 7. Лащик Н. М., Шимків І. Ю. Стефаникознавство у Прикарпатському університеті. Покажчик літератури (1971-2001). Івано-Франківськ: “ПоліграфЛюкс”, 2001. 35 с.
 8. Лащик Н. М. Українська національна ідея у творчій спадщині Василя Щурата (Епічно-інтерпретаційний контекст) // Золотий грифон: Філософія і культура течій.   URL: http: // newright.il.if.ua/ Lashchyk  n.m.
 9. Лащик Н. M. Новели Гі де Мопассана в перекладах Василя Щурата. Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2003. Вип.VІІ.   С.103–111.
 10. Лащик Н. М. Навчально-методичний посібник “Будова комп’ютера та його використання при технічному перекладі” (для студентів спеціальності “Інформатика”). Івано-Франківськ, 2005. 60 с.
 11. Лащик Н. М. Галицька тематика в творчості Василя Щурата. Християнська спадщина Галицько-Волинської держави : ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу ( Матеріали Міжнародної наукової конференції). Івано-Франківськ – Галич, 2006. С. 340–344.
 12. Лащик Н. М. Інонаціональне мовне буття “Легенди про святого Юліана Милосердного ” Гюстава Флобера у перекладі Василя Щурата. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2008.  № 2(2).        С. 61–70.
 13. Лащик Н.М. Ставлення італійської громадськості до проблем українського таємного університету  у Львові, очолюваного Василем Щуратом /  Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць.  Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем.   Івано-Франківськ–Київ, 2008.  С. 418–428.
 14. Лащик Н. М., Кучера А. М. Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В.Гюго в перекладі В. Щурата. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Луцьк, 2012.  № 22 (247).  С. 132–138.
 15. Лащик Н.М. Народний месник Олекса Довбуш у поетичній спадщині Василя Щурата // Карпати: людина, етнос, циілізація (Всеукраїнська науково-практична конференція “Космач в історії Гуцульщини та України: до 600-річчя першої писемної згадки”). Івано-Франківськ: Плай, 2012. Вип. 4. С. 237–241.
 16. Лащик Н.М.. Кучера А.М. Дві постаті галицької землі помежів’я ХІХ – ХХ століть (Василь Щурат та Іван Франко). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2013. Вип. 58. С. 136–144.
 17. Лащик Н.М. Ідеали лицарства в перекладах Василя Щурата ( на прикладі “Слова о полку Ігоревім” та “Пісні про Роланда”) // Галицьке боярство-шляхта на тлі історії України і світу в ХІХ-ХХІ століттях (Всеукраїнська науково-практична конференція). Івано-Франкіськ– Середній Березів, 2013.
 18. Лащик Н.М. Екуменізм Василя Щурата та Івана Огієнка.  // Україна і Ватикан. Вип. VІ:  Проблеми екуменізму  в сучасній Україні в контексті  “Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)” Другого Ватиканського  собору   / за заг.  ред. д. філос.н. С.Р. Кияка.  Івано-Франківськ: ПП Маргітич ОЛ, 2014. С. 119–130.
 19. Лащик Н. М. Взаємодія художнього перекладу та порівняльного літературознавства. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. С. 252–255.
 20. Лащик Н. М. Біблійні мотиви в творчості Василя Щурата. Уроки реформації – шанс для України. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Івано-Франківськ: 2017.
 21. Лащик Н. М. Василь Щурат – ректор Українського таємного університету. Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення ЗУНР: міжнародна наукова конференція (30-31 жовтня 2018 р.). Львів–Івано-Франківськ, 2019. Галичина. №32. С.233-241.
 22. Лащик Н. М., Баланюк В. С. Шевченкіана в літературно-критичному доробку Василя Щурата. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: збірник наукових праць. Вип. 29–31. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. С. 140–155.
 23. Лащик Н. М., Кучера А. М. Переклад художнього тексту та інтерпретація (літературознавчий аспект). Прикарпатський вісник НТШ. Слово. № 3 (55). Івано-Франківськ, 2019. С. 198–205.

З 1990 року працюю в Прикарпатському національному університеті    імені Василя Стефаника.  З 2004 року – асистент кафедри німецької мови, а з 2005 року – асистент кафедри іноземних мов, з 2011 року – старший викладач кафедри.

За роки викладання розробила та підготувала навчальні та робочі програми з французької мови для різних спеціальностей. Розробила та читала курс французької мови за професійним спрямуванням для студентів І, ІІ, ІІІ курсів та наукове спілкування іноземною мовою для магістрів спеціальностей  “Правознавство”, “Українська філологія”, “Польська мова та літератур”, “Журналістика”, “Фінанси та кредит”, “Облік та оподаткування”, “Менеджмент”, “Філософія”, “Психологія”, “Музичне мистецтво”, “Дизайн”, “Образотворче мистецтво”, “Фізична культура і спорт”, “Фізична реабілітація”, “Комп’ютерна інженерія”, “Фізика”, “Математика”, “Біологія”, “Хімія”, “Лісове господарство”, “Агрономія”, “Географія”, “Початкова освіта”, “Дошкільна освіта”  та інші.

Лащик Н. М. пройшла стажування:

1) З 5 червня по 5 липня 2012 р. у відділі компаративістики Інституту літератури  імені Т. Г. Шевченка НАН України;

2)  З 01 березня по 28 квітня 2017 року на кафедрі філології та перекладу Івано-Франківського національного техніч6ного університету нафти і газу.

Мета стажування: набуття досвіду підготовки фахівців з іноземної мови (французької) за професійним спрямуванням, оновлення теоретичних та практичних знань, удосконалення професійних компетенцій, оволодіння сучасними методами та формами навчання, ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями у навчальному процесі, розробка навчально-методичних та наукових матеріалів.

Наукові зацікавлення Лащик Н. М. стосуються теми: “Василь Щурат – критик, перекладач, популяризатор французької літератури в Україні”. З цієї теми  опубліковані статті у збірниках, матеріалах наукових конференцій тощо.

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: nadiia.lashchyk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника