Кучера Анна Миколаївна / Anna Kuchera

кандидат філологічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1994-1999 рр. навчалась у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті романо-германської філології.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць. Окремі з них:

2012

1. Кучера А.М., Лащик Н.М. Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки: збірник наукових праць. 2012., № 22 (247). С. 132-138.

2013

2. Девдюк І.В., Кучера А.М. Імпресіонізм прози Джозефа Конрада. Наковий вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський,  2013.Вип. 33. С. 98-101.

2014

3. Кучера А.М. Художня інтерпретація сильної особистості в трагедії Крістофера Марло «Тамерлан Великий». Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський,2014.Вип. 36.С.143-147.

4. Кучера А.М. Застосування методів структуралізму та складного цілого для аналізу архітектоніки англомовної авторської казки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Сучасні тенденції розвитку мов. Київ.2014, Вип. 11. Серія №9. С.121-126.

5. Кучера А.М.  Вікторіанський текст в англійському постмодерністському романі кінця ХХ століття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки літературознавство: збірник наукових праць. Миколаїв, 2014 Вип. 4.14 (111).С. 103-107.

6. Кучера А.М. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця: соціокультурний чинник. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки: збірник наукових статей. Київ.2014. Вип. СХІХ (119.- 265с.).С.115 – 123.

2018

7. Кучера А.М. Формування інформаційно-технічної компетенції студентів-філологів як складова професійної підготовки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Випуск 140:збірник наукових праць.- К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 101-108.

2019

8. Кучера А.М. Проблеми мовленнєвого жанру М. Бахтіна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства». Івано-Франківськ, 17-18 травня 2019 року.

9. Кучера А. М., Лащик Н.М. Переклад художнього тексту та інтерпретація (літературознавчий аспект) Прикарпатський вісник НТШ «Слово». №3 (55). Івано-Франківськ: Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Івано-Франківський осередок, 2019. С. 198-205 (0,5 д.а./особиста участь 0,25 д.а.)

2020

10. Коритко Л. Я., Кучера А. М. Застосування законів логіки під час тлумачення норм кримінального права. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників VІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 10 грудня 2020 р.) / Забзалюк Д. Є. (відповідальний за випуск), Яремчук В. Д. (укладач) / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2020. С. 55–57. (0,2 д.а. /особиста участь 0,1 д.а.).

2021

11. Кучера А. М., Коритко Л. Я. Англійська мова: навчально-методичний посібник для студентів-бакалаврів для підготовки до здачі державного іспиту. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2021. 36 с. (2,09 д.а., особ. участь 1,0 д.а.)

12. Дмитренко Т. М., Кучера А. М., Стрельник О. О. Соціокультурні детермінанти формування особистості філолога: лінгвістичний аспект. Наукові записки [збірник наукових статей ]/ М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упорядник Л. Л. Макаренко. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. Вип. CLI (151). С. 33-41. (Серія Педагогічні науки) (0,6 а.а./особиста участь 0,2 а.а.).

13. Коритко Л. Я., Кучера А. М. Історико-правова характеристика припинення господарюючих суб’єктів (за законодавством Австро-Угорщини). Причорноморські публічно-правові читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Коблево, 10-12 вересня 2021 р.) / МОН України, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Миколаївське відділення), Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща). Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. І. C. 26-29 (0,2 д.а. /особиста участь 0,1 д.а.).

14. Коритко Л. Я., Кучера А. М. Правова акультурація в середньовіччі та її вплив на сьогодення. «Інноваційність поглядів у європейських фундаментальних науково-практичних дослідженнях із юриспруденції»: Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Рига, Латвійська Республіка, 28-29 грудня 2021 р.) / Балтійська міжнародна академія. Рига, 2021. С. 12-15. (0,2 а.а. /особиста участь 0,1 а.а.).

15. Коритко Л. Я., Кучера А. М. Логіка: навчально-методичний посібник для студентів-бакалаврів для підготовки до здачі державного іспиту. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2021. 56 с. (3,02 д.а., особ. участь 1,51 д.а.)

16. Коритко Л. Я., Кучера А. М. Психологія: навчально-методичний посібник для студентів–бакалаврів денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2021. 30 с. (1,86 д.а., особ. участь 1,0 д.а.)

2022

17. Кучера А. М. Короткий англо-український словник найбільш вживаних юридичних термінів для студентів спеціальності 081 «Право». Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2022. 18 с. (1.04 а.а.)

18. Кучера А. М., Коритко Л. Я. Англійська мова: навчально-методичний посібник зі словником юридичних термінів для студентів спеціальності 081 «Право». Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2022. 42 с. (2.3 а.а) (С. 16-42; 1.3 а.а.)

19. Блага О. Б., Кучера А. М. Практикум з Англійської мови (за професійним спрямуванням): навчально-методичний посібник для студентів І курсу. Ч. 2. Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2022. 95 с.

20. Кисляк Л. Н., Коваль І. В., Коритко Л. Я., Кучера А. М. Основи соціальних комунікацій: навчальний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» (магістр) та 262 «Правоохоронна діяльність» (магістр). Івано-Франківськ: ІФЮІ НУ «ОЮА», 2022. 168 с. (9.76 а.а.) – ISBN 978-617-8128-03-6 (С. 110-143; 2.11 а.а.)

21. Diana Shelenko, Ivan Balaniuk, Liudmyla Sas, Petro Matkovskyi, Vira Balaniuk, Anna Kuchera. Encouragement of System Development of Cooperation and Integration of Agricultural Enterprises. GEA College –FP Faculty of Entrepreneurship www.gea-college.si; 2022

22. Кучера А. М., Коритко Л. Я. Різноаспектна творчість Ремарка (в цитатах) та її вплив на сьогодення. Академічні студії з філології (присвячена 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія»): матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24 листопада 2022 р.). 2022. С. 36-38 (0,2 а.а. /особ. участь 0,1 а.а.).

2023

23. Кисляк Л. Н. Коваль І. В., Кучера А. М. Історичні коріння «руського міра» в державницькій традиції московського православ’я. Культурологічний альманах. 2023.. Національний університет імені М.П. Драгоманова: Видавничий дім «Гельветика», Вип. 1, 2023. С. 9-16. (0,6 а.а. /особ. участь 0,2 а.а.)

24. Коритко Л. Я., Кучера А. М. Психологія: навчально-методичний посібник для студентів–бакалаврів денної форми навчання. Івано-Франківськ: ІФННЮІ НУ «ОЮА», 2023. 43 с. (С. 24-43) (2,6 д.а., особ. участь 1,3 д.а.)

25. Коритко Л. Я., Кучера А. М. До питання порушення екологічних прав людини в Україні (2014-2023 рр.). Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах війни та післявоєнний період: матеріали наукового семінару (Львів, 23 червня 2023 р.) / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2023. (0,2 а.а. /особ. участь 0,1 а.а.)

 

Навчаючись в університеті працювала інженером-перекладачем бюро перекладів ВАТ “Концерн Оріана”.

 

У 1999 році успішно закінчила Прикарпатський національний університет, отримавши диплом магістра за спеціальністю «Філолог, викладач англійської мови і літератури».

З 1999 р. – асистент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З 2003 року працювала над написанням кандидатської дисертації.

26 вересня 2008 року захистила у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування» (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури).

З 2009 р. – доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

 

Стажування:

1) Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін, з 12.05.2014 по 30.06.2014, довідка від 30.06.2014

 

2)  Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету на кафедрі гуманітарних та фундаментальних дисциплін – довідка № 91/1 від 23.05.2019 р. З 10.04.2019 по 20.05.2019 р.

 

3) Куявський університет у Влоцлавеку, міжнародна наукова конференція «Причорноморські публічно-правові читання» (Влоцлавек, Республіка Польща, Коблево, Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 10-12 вересня 2021 року). Навчальне навантаження підвищення кваліфікації становить 0,5 кредита (15 годин) – сертифікат LC-1012050-Koblevo від 12.09.2021 року.

 

4) Балтійська міжнародна академія у Ризі, в межах міжнародної наукової конференції «Інноваційність поглядів у європейських фундаментальних науково-практичних дослідженнях із юриспруденції» (Рига, Латвійська Республіка, 28-29 грудня 2021 року). Навчальне навантаження підвищення кваліфікації становить 0,5 кредита (15 годин). – сертифікат LC-281235-BSA від 29.12.2021 року.

 Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Член “Всеукраїнської асоціації українських германістів”

Кафедра іноземних мов
вул. Шевченка, 57 / 707
76018 Івано-Франківськ
Україна
Тел. (0342) 596-140
E-mail: anna.kuchera@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника