Бойчук Алла Петрівна / Alla Boichuk

кандидат педагогічних наук

доцент

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 10 липня 1968 року. Навчалась на факультеті іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та література. У 1990 році здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

Закінчила  аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», захистила дисертацію у Хмельницькому національному університеті та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Працювала у ЗВО І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. З 2008 року працює на  кафедрі іноземних мов  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Педагогічний стаж роботи – 33 роки, науково-педагогічний – 22.

Наукові інтереси: методика викладання англійської  мови з використанням засобів сучасних технологій, крос-культурна комунікація.

Автор  ряду праць наукового та навчально-методичного характеру.

Основні публікації

 1. Sivkovych H. M., Boichuk A.P., Tytun O. L. (2023). National-patriotic education of students in English classes. Інноваційна педагогіка. Вип. 63. Том 1.  С.216-220.
 2. Tytun O., Sivkovych H., Boichuk A. (2023) Storytelling in English language classes during the training of future ecologists. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 68. Т.2. С. 291-295.
 3. Деркачова О., Бойчук А. Світ дитини у “чорнобильських” оповіданнях Євгена Гуцала. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2023. №18. С. 173-181.
 4. Yemelyanova, O., Bakhmat, N., Huda, O., Shvets, T., & Boichuk, A. (2023). The educational crisis in today’s information and digital society. Revista Eduweb, 17(2), 267–284.  (WoS)
 5. Alla Boichuk, Halyna Sivkovych, Oksana Tytun. Formation of university students’ positive motivation for foreign languages learning. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Педагогіка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 48. Том 1. 2022. С. 211–217.
 6. Boichuk A. Professional Foreign Language Practice at Higher Educational Institution. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 81. 2022. С. 134-137.
 7. Sivkovych H.M., Boichuk A.P., Tytun O.L. Professional competence of foreign language teachers in institutions of higher education. Інноваійна педагогіка.  Вип. 45. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2022. С. 210–212.
 8. Slyvka, L., Sivkovych, H., Budnyk, O., Tytun, O., & Boichuk, A. (2022). Students’ healthy lifestyle formation in English classes (using materials of Polish and Ukrainian authors). Amazonia Investiga, 11(53), 320-331. (WoS) https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.31
 9. Boichuk Alla. Formation of cross-cultural competence in foreign language teaching. // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХ International Scientific and Practical Conference. Warsaw, Poland. 2022. Pp. 429-432.
 10. Бойчук А.П. Competence Approach in Foreign Language Teaching. Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та суспільства. Міжнародна науково-практична конференція. Полтава. 11 трав. 2022. С. 8-9.
 11. Boichuk A. P., Khomyshyn O. M. Forms and methods of practical training at higher educational institutions. Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами» (24 січня – 6 березня 2022 року, м. Одеса). Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2022. С. 27-31.
 12. Lehan, V., Leleka T., Boichuk A., Ostapchuk I., Melnyk Distance learning and interactive methodsof teaching english as a foreign language. Ad Alta. 2021. 16 (11/01). P. 34-38. (WoS)
 13. Бойчук А. П. Інноваційні методи викладання англійської мови як іноземної. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства і перекладознавства» (08квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ. 2021. С.144-145.
 14. Sivkovych H.M., Boichuk A.P., Tytun O.L. Self-directed learning method in teaching foreign languages for professional purposes. Самостійна робота студентів при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Освітні обрії. Т. 51. № 2. Івано-Франківськ: ПНУ. 2020. С. 73–82.
 15. Boichuk A.P., Tytun O.L., Sivkovych H.M. Grammar competence formation in teaching professionally oriented foreign language to nonlinguistic specialties bachelors. Інноваційна педагогіка. Вип. 29. Т. 1. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2020. С.39–42.
 16. Boichuk A., Tytun O., Sivkovych H. Competence oriented technologies in teaching foreign languages for professional purposes. Інноваційна педагогіка. Випуск 14 Том 1. C. 38-42.
 17. Сівкович Г.М., Бойчук А.П., Титунь О.Л. (2019). Навчання та виховання дівчат у жіночих виділових школах Галичини: методичні аспекти (кінець ХІХ – початок ХХ століть). Обрії. Том 48 №1. 28-31.
 18. Титунь О.Л., Бойчук А.П., Сівкович Г.М. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів спеціальностей «дизайн» та «образотворче мистецтво». Прикарпатський вісник НТШ Слово. 2019. № 3(55). C. 101-109.
 19. Бойчук А. Досвід Великої Британії у підготовці вчителів. Матеріали міжнародної конференції «Modernization of pedagogical education in Ukraine: borrowing of the EU experience» (11-12 липня 2019 р., Бая-Маре, Румунія). Baia Mare, Romania. 2019. С. 5-9.
 20. Бойчук А. П. Навчання майбутніх юристів професійному спілкуванню засобами англійської мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики» (21-22 березня 2019 р., м.Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: «Наір». 2019. С.40-43.
 21. А.П.Бойчук. Організація практичного навчання майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах / А.П.Бойчук // Науковий вісник Донбасу. – 2016. – № 1-2 (33-34). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/index.html
 22. Бойчук А. Аналіз стану розвитку регіонального туризму як аспект підготовки фахівців туристичної галузі / А. Бойчук // Обрії. Науково-педагогічний журнал, Івано-Франківськ. – 2016. – № 2 (43). – С. 9-14.
 23. Бойчук А.П. Проблеми якості підготовки кадрів для агротуризму в Івано-Франківській області / А.П.Бойчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2016. – № 1. – С. 178-184.
 24. Бойчук А.П. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців туризму (на прикладі Німеччини) / А.П.Бойчук // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2015. – С. 114-117.
 25. Бойчук А.П. Організація практичного навчання майбутніх фахівців туризму у ПТНЗ на Івано-Франківщині / А.Бойчук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (26 березня 2015 р.). –  м. Київ: ІПТО НАПН України. – 2015. – С. 75-77.
 26. Бойчук А.П. Професійна підготовка фахівців туризму у ПТНЗ в контексті регіональних вимог і потреб / А.П.Бойчук // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 5. – С. 37-43.
 27. Бойчук А.П. Професійна підготовка фахівців туризму в контексті вимог багаторівневої вищої освіти / А.П.Бойчук // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25-26 квітня 2014р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». – 2014. – С. 97-101.
 28. Бойчук Алла. Проблеми професійної підготовки агентів з організації туризму/ А. Бойчук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали звітної науково-практ. конф. за 2013 р. (24-25 березня 2014 р., м. Київ). – м. Київ: ІПТО НАПН України. – 2014. – С. 71-73.
 29. Бойчук А.П. Дистанційне навчання як засіб оптимізації професійної підготовки фахівців сфери туризму / А.П.Бойчук // Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (5-6 квітня 2013р., м.Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». – 2013. – С.81-84.
 30. Бойчук А.П. Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму / А.П.Бойчук // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції: (13 квітня 2013 р., м.Рівне). – Рівне: РВВ РДГУ. – 2013. – С.3-4.
 31. Alla Boiczuk. Przygotowanie kadry turystycznej w obwodzie IwanoFrankoskim w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy / A. Boiczuk //Edukacja a rynek pracy. Od procesów do efektów kształcenia. – Płock, 2012. – S. 213-223.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Бойчук А., Сівкович Г., Титунь О. Practise English on your own. Part Навчально-методичний посібник з англійської мови. Івано-Франківськ: НАІР. 2023. 184 с.
 2. О.Л. Титунь, Г.М. Сівкович, А.П. Бойчук. English for students of geography. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР. 2023. 72 с.
 3. Бойчук А., Титунь О., Сівкович Г. English. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ. 2022. 200 с.
 4. Бойчук А. Методичні рекомендації щодо професійної підготовки майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Туризм». Івано-Франківськ: Фоліант. 2017. 112 с.
 5. Бойчук А.П. Banks and Money. Практикум з англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання. Івано-Франківськ. 2013. 124 с.
 6. Бойчук А.П.  Euro 2012. Planning a Trip to Ukraine.Довідник для студентів спеціальності «Туризм»Івано-Франківськ. 2012. 64 с.
 7. Міронова Ю.О., Купчак Н.Д., Бойчук А.П. Узгодження часів. Непряма мова. Пасивний стан дієслова. Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови для студентів І-ІV курсів. Івано-Франківськ: Галицька Академія. 2010. 60 с.
 8. Бойчук А.П., Лехицька Л.М., Міронова Ю.О., Навчально-методичний посібник з англійської мови. Навчально-методичний посібник з вивчення англійської мови для студентів немовних факультетів. Івано-Франківськ: Галицька Академія. 2005. 136 с.

1985-1990 – навчання на факультеті іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та література.

У 1990 році здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

Закінчила  аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», захистила дисертацію у Хмельницькому національному університеті та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Працювала у ЗВО І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. З 2008 року працюю на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Педагогічний стаж роботи – 33 роки, науково-педагогічний – 22.

Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.                                                                                                                                                        Член ГО “Інноваційні обрії України”.

Керівник проблемної групи “Compiling an English-Ukrainian Dictionary of Speech Therapy Terms”.

Член редакційної колегії  іноземного наукового видання ‘Modern engineering and innovative technologies’ (Німеччина),  ‘SWorldJournal’ (Болгарія).

Стажування «Управління науковими та освітніми проектами». Організатори: ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» та Національний університет «Одеська юридична академія», (24 січня – 6 березня 2022р., 180 годин, 6 кредитів ECTS).

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації  «STEM та STEAM: науково-практичні тенденції розвитку цифровізації в умовах євроінтеграції».  Проект ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» та Малої академії наук під егідою ЮНЕСКО. 180 годин (6 кредитів ECTS). 04.12.2023 -14.01.2024.

 

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: alla.boichuk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника