Бойчук Алла Петрівна / Alla Boichuk

доцент,

доцент кафедри іноземних мов

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

Народилася 10 липня 1968 року. Навчалась на факультеті іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та література. У 1990 році здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

Закінчила  аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», захистила дисертацію у Хмельницькому національному університеті та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

Працювала у ВНЗ І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. З 2008 року працюю на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Педагогічний стаж роботи – 29 років, науково-педагогічний – 18.

Автор 20 праць наукового та навчально-методичного характеру.

 1. Alla Boiczuk. Przygotowanie kadry turystycznej w obwodzie IwanoFrankoskim w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy / A. Boiczuk //Edukacja a rynek pracy. Od procesów do efektów kształcenia. – Płock, 2012. – S. 213-223.
 2. А.П.Бойчук. Організація практичного навчання майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах / А.П.Бойчук // Науковий вісник Донбасу. – 2016. – № 1-2 (33-34). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/index.html
 3. Бойчук А. Аналіз стану розвитку регіонального туризму як аспект підготовки фахівців туристичної галузі / А. Бойчук // Обрії. Науково-педагогічний журнал, Івано-Франківськ. – 2016. – № 2 (43). – С. 9-14.
 4. Бойчук А.П.  Euro 2012. Planning a Trip to Ukraine / А.П.Бойчук. – Івано-Франківськ, 2012. – 64 с.
 5. Бойчук А.П. Банки та гроші / А.П.Бойчук. – Івано-Франківськ, 2013. – 124 с.
 6. Бойчук А.П. Дистанційне навчання як засіб оптимізації професійної підготовки фахівців сфери туризму / А.П.Бойчук // Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (5-6 квітня 2013р., м.Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». – 2013. – С.81-84.
 7. Бойчук А.П. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців туризму (на прикладі Німеччини) / А.П.Бойчук // Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2015. – С. 114-117.
 8. Бойчук А.П. Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери туризму / А.П.Бойчук // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції: (13 квітня 2013 р., м.Рівне). – Рівне: РВВ РДГУ. – 2013. – С.3-4.
 9. Бойчук А.П. Організація практичного навчання майбутніх фахівців туризму у ПТНЗ на Івано-Франківщині / А.Бойчук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Звітної науково-практичної конференції за 2014 рік (26 березня 2015 р.). –  м. Київ: ІПТО НАПН України. – 2015. – С. 75-77.
 10. Бойчук А.П. Проблеми якості підготовки кадрів для агротуризму в Івано-Франківській області / А.П.Бойчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2016. – № 1. – С. 178-184.
 11. Бойчук А.П. Професійна підготовка фахівців туризму в контексті вимог багаторівневої вищої освіти / А.П.Бойчук // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25-26 квітня 2014р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». – 2014. – С. 97-101.
 12. Бойчук А.П. Професійна підготовка фахівців туризму у ПТНЗ в контексті регіональних вимог і потреб / А.П.Бойчук // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 5. – С. 37-43.
 13. Бойчук Алла. Проблеми професійної підготовки агентів з організації туризму/ А. Бойчук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали звітної науково-практ. конф. за 2013 р. (24-25 березня 2014 р., м. Київ). – м. Київ: ІПТО НАПН України. – 2014. – С. 71-73.

1985-1990 навчання на факультеті іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та література.

У 1990 році здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

Закінчила  аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

У 2017 р. захистила дисертацію у Хмельницькому національному університеті та отримала вчене звання кандидата педагогічних наук.

З 2008 року працюю на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Одружена. Маю 2 дітей.

Кафедра іноземних мов

вул. Шевченка, 57 / 707

76018 Івано-Франківськ

Україна

Тел. (0342) 596-140

E-mail: alla.boichuk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Graduated from Ivan Franko Lviv State University in 1990, speciality ‘English language and literature’.

Position: Senior Lecture, Department of Foreign Languages.

Research Interests: Scientific interests embrace research of teaching English in professional pedagogical training.

 

 

Publications:  scientific articles, textbooks, teaching materials, teaching programmes, reports presented at different conferences, including International.

 1. P. Boichuk. Orhanizatsiia praktychnoho navchania maibutnikh ahentiv z orhanizatsii  turyzmu u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh / A.P. Boichuk. // Naukovyi visnyk Donbasu. – 2016. – № 1-2 (33-34). – [Elektronyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/index.html
 2. Alla Boiczuk. Przygotowanie kadry turystycznej w obwodzie IwanoFrankoskim w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy / A. Boiczuk //Edukacja a rynek pracy. Od procesów do efektów kształcenia. – Płock, 2012. – S. 213-223.
 3. Boichuk A. Analiz stanu rozvytku rehionalnoho turyzmu yak aspect pidhotovky fakhivtsiv turystychnoii haluzi / A.Boichuk. // Obrii. Naukovo-pedahohichnyi zhurnal, Ivano-Frankivsk. – 2016. – № 2 (43). – S. 9-14.
 4. Boichuk A.P Euro 2012. Planning a Trip to Ukraine / A.P. Boichuk. – Ivano-Frankivsk, 2012. – 64 s.
 5. Boichuk A.P. Banky ta hroshi / A.P. Boichuk. – Ivano-Frankivsk, 2013. – 124 s.
 6. Boichuk A.P. Dystantsiine navchania yak zasib optymizatsii profesiinoii pidhotovky fakhivtsiv sfery turyzmu / A.P. Boichuk. // Psykholoho-pedahohichni vyklyky suchasnosti: shliahy rozvyazania ta novitni perspektyvy: Zbirnyk naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii koferentsii: (5-6 kvitnia 2013r., m.Odesa). – Odesa: HO «Pivdenna fundatsiia pedahohiky». – 2013. – S.81-84.
 7. Boichuk A.P. Informatsiini tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu / A.P. Boichuk. // Informatsiini tekhnolohii v profesiinii diialnosti: Materialy VII Vseukrainskoii naukovo-praktychnoii konferentsii: (13 kvitnia 2013 r., m.Rivne). – Rivne: RVV RDHU. – 2013. – S.3-4.
 8. Boichuk A.P. Orhanizatsiia praktychnoho navchania maibutnikh fakhivtsiv turyzmu u PTNZ  na Ivano-FrankivshchyniP. Boichuk. // Naukovo-metodychnezabezpecheniaprofesiinoiijsvityInavchania: Materialy zvitnoii naukovo-prakt. konf. za 2014 r. (26 bereznia 2015 r.). –  m. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy. – 2015. – S. 75-77.
 9. Boichuk A.P. Problemy yakosti pidhotovky kadriv dlia ahroturyzmu / A.P. Boichuk. // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. – 2016. – № 1. – С. 178-184.
 10. Boichuk A.P. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv turyzmu u PTNZ v konteksti rehionalnykh vymoh I potreb / A.P. Boichuk. // Osvitnii prostir Ukrainy. – 2015. – Vyp. 5. – S. 37-43.
 11. Boichuk A.P. Profesiina pidhotovka fakhivtsiv turyzmu v konteksti vymoh bahatorivnevoii vyshchii osvity / A.P. Boichuk. // Aktualni problem reformuvania systemy vykhovania ta osvity v Ukriini: Zbirnyk tez naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsii (m.Lviv, 25-26 rvitnia 2014r.). – Lviv: HO «Lvivska pedahohichna spilnota». – 2014. – S. 97-101.
 12. Boichuk A.P. Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv turyzmu (na prykladi Nimechyny) / A.P. Boichuk. // Suchasna pedehohika: teoriia, metodyka, praktyka: Materialy II Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferentsii: (m. Khmelnytskyi, 16-17 zhovtnia 2015 р.) – Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka». – 2015. – S. 114-117.
 13. Boichuk Alla. Problemy profesiinoii pidhotovky ahentiv z orhanizatsii turyzmu / A.Boichuk. // Naukovo-praktychne zabezpechennia profesiinoii osvity ta navchania: Materialy zvitnoii naukovo-prakt. konf. za 2013 r. (24-25 bereznia 2014 р., m. Kyiv). – m. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy. – 2014. – S. 71-73.