Шкледа Леся Іванівна

старший викладач

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиEN

У 1985р. закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.Стефаника факультет іноземних мов і одержала кваліфікацію викладача англійської і німецької мов. За час навчання в інституті брала активну участь у студентських наукових конференціях, підготовці публікацій наукових статей з лексикології, зокрема модифікації фразеологізмів германських мов під керівництвом тоді кандидата наук,доцента кафедри німецької мови, а згодом доктора філологічних наук, професора Барана Ярослава Андрійовича, за що була нагороджена грамотою за наукову роботу.

Публікації

 1. Шкледа Л. Analysis of English phraseological units with the animal component in the line of lingwistic investigstion (Аналіз ФО з анімальним компонентом) //Праці регіональної конференції TESOL- Західна Україна “Творчість у викладанні-творчість у навчанні”, 15-16.12.2006р. – C. 36-38.
 1. Шкледа Л., Хомишин О., Етнографічна мозаїка України. Переклад розділу книги “Спадщина віків“,Кугутяк М.В., Львів,в-во «Манускрипт», 2006р. с. 443-480.
 2. Шкледа Л. Типи модифікацій ФО та їх стилістичне забарвлення. Збірник наукових статей. Звітно-наукова конференція,  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, березень 2008р.
 3. Шкледа Л., Хомишин О.,Share your ideas in writing. An interactive approach to writing. (Поділись думками у творі. Інтерактивний підхід у написанні твору). Навчально-методичний посібник. ББК 81.2.АНГЛ, УДК 420.3, Івано-Франківськ, Видавець Кушнір Г.М. 2009р. 72 с.
 4. Шкледа Л. Місце і роль фразеології у лінгвістичному дослідженні англійської мови (на матеріалі англ. .фразеологічних одиниць). Збірник наукових праць “Сучасні дослідження з іноземної філології”. Випуск 7, Ужгород, 2009р. с. 456-464.
 5. Шкледа Л. Види модифікацій англійських ФО та їх переклад на українську мову. Збірник наукових статей. Звітно-наукова конференція,  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, квітень 2010р.
 6. Шкледа Л., Михайлюк О.Ю., Ткачівська М.Р. Diplomacy and Mass Media in Contemporary World (Дипломатія та мас медіа в сучасному світі). Навчально- методичний посібник. Івано-Франківськ, в-во «НАІР», 2012р. 320 с.
 7. Шкледа Л.,Актуальні проблеми перекладу в контексті міжкультурної комунікації. Міжнародна наукова інтернет – конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2013), Івано-Франківськ, 13.03. 2013 р. с. 261-263.
 8. Шкледа Л.,Особливості підготовки перекладачів у сучасній системі університетської освіти. Збірник наукових статей. Звітно-наукова конференція,  Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, березень 2013р.
 9. Шкледа Л.,Інтерактив у навчанні студентів творчих письмових робіт. Міжнародна наукова конференція “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства та міжкультурної комунікації”(ELLIC 2015), розділ: Сучасні методики вивчення іноземних мов; Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, 427с.; 20.02.2015р. с. 406-409.
 10. Шкледа Л. Інтерактивні технології у процесі вивчення гуманітарних дисциплін при підготовці фахівців галузі міжнародних відносин. Тези до статті, Науково-практична конференція, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Ів.-Франківськ, 16.02.2015 р.
 11. Шкледа Л., Хомишин О., English through history of Ukraine (Англійська через призму історії України). Навчальний посібник для навчання англ.м. студентів інституту історії, політології і міжнародних відносин. 130-150с. (готується до друку)
 12. Шкледа Л., News and views (Новини і коментарі). Навчальний посібник для навчання англ.м. студентів інституту філології спеціальність: журналістика. 180-200с. (готується до друку).
 1. Шкледа Л., Короткий англо-український тлумачний словник комп’ютерних термінів. Посібник-довідник для вивчення комп’ютерної термінології англійською мовою для учнів старшого шкільного віку та студентів 1-3 курсів мовних і немовних спеціальностей. 80с. (готується до друку).

Після закінчення інституту протягом 20 років працювала вчителем англійської мови в школах №7, №19 і №5 міста Івано-Франківська, підготувала ряд переможців та призерів міських та обласних учнівських олімпіад з іноземної мови, неодноразово була членом журі олімпіад різного рівня. У 2002 р. стала призером конкурсу «Вчитель року». З 2003р. Леся Іванівна почала викладати англійську мову в Прикарпатському національному університеті по сумісництву, а з 2005р. перейшла на посаду асистента кафедри іноземних мов.

За роки викладання Шкледа Л.І. розробила та підготувала перші навчальні і робочі програми та методичні комплекси для успішного започаткування таких спеціальностей як «Туризм», «Готельне господарство» та «Міжнародні відносини», де викладала «Практичний курс англійської мови» та «Практику перекладу». Розробила навчальні програми мовних курсів для навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання; неодноразово була членом приймальних комісій вступних випробувань з англійської мови на факультеті іноземних мов та апеляційної комісії. Викладач розробила та читала курси англійської мови за професійним спрямуванням для студентів І, ІІ та Ш курсів спеціальностей «Правознавство», «Українська філологія», «Польська мова і література», «Журналістика», «Філософія», «Психологія», «Менеджмент», «Фінанси і кредит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аудит», «Музичне мистецтво», « Сценічно-акторське мистецтво», «Хореографія», «Фізичне виховання і спорт» та ін.; наукове спілкування іноземною мовою для студентів 3-го курсу педагогічного інституту, магістрів спеціальності      « Комп’ютерні науки», факультетів філології, фізичної культури і спорту та науково-навчального інституту мистецтв.

Шкледа Л.І. пройшла стажування:

1) 28.11.2011р.- 28.11.2011р. на кафедрі теорії і практики перекладу ІФНТУНГ;

2) 14.03.2017р.- 14.04.2017р. на кафедрі філології і перекладу ІФНТУНГ.

Викладач працює за затвердженою темою дисертаційного дослідження. Під час практичних занять  намагається застосовувати у роботі зі студентами найновіші вітчизняні та зарубіжні методики вищої школи у царині викладання іноземних мов, зокрема засобами інтерактивних технологій.

Кафедра іноземних мов, к.707

E-mail: lesia.shkleda@pnu.edu.ua

Тел: 59-61-40

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

In 1985 Shkleda L.I. graduated from Vasyl Stefanyk State Pedagogical Institute in    Ivano-Frankivsk, foreign languages department and was conferred the qualification of teacher of English and German languages. Being a student she was extremely active in scientific student conferences, preparations of scientific articles on lexicology, in particular the modifications of idioms in Germanic languages under the supervision of PhD, Associate Professor of German language department and then Doctor of Philology, Professor Baran Yaroslav Andriyovych, and was awarded with a charter of honor for her activity.

After graduating the institute she had been working as a teacher of English at schools№7, №19 and №5 in Ivano-Frankivsk for 20 years, trained a number of winners and prize students at town and region contests in English, served on an English contest jury more than once. In 2002 she became a prizeman of contest “Teacher of Year”. Since 2003 Lesia Ivanivna began to teach English freelance at Precarpathian National University, and in 2005 was enrolled to the staff of Foreign Languages Chair as a professor assistant. For the years of teaching Shkleda L.I. has developed and prepared the first academic and curriculum programs and methodological packages in English for successful starting of such specialities as “Tourism”, “Hotel Industry” and “International Relations”, where she taught “English Practice Course” and “Translation Practice”. She developed syllabuses for English language courses at scientific postgraduate educational and distance learning institute; more than once she was a member of the University selection committee at entrance exams in English at Foreign Languages Department and appeal commissions. The lecturer has developed and taught the courses in English on professional trend for the first-, second- and third-year students of the following specialities: “Law Studies”, “Ukrainian Philology”, “Journalism”, “Philosophy”, “Psychology”, “Management”, “Finance and Credit”, “Foreign Economic Management”, “Accounting and Auditing”, “Music Art”, “ Stage Art”, “Choreography”, “Physical Training and Sport” etc.; scientific communication in foreign language for the third-year students  of Pedagogical Institute, Masters of Computer Science, Philology, Physical Training and Arts.

Shkleda L.I. was on probation:

1) 11.28.2011- 12.28.2011 at Chair of Theory and Translation Practice at IFNTUOG;

2) 14.03.2017- 14.04.2017 at Chair of Philology and Translation at IFNTUOG.

The lecturer has been working at the approved theme of thesis research and at practical classes she tries to apply the most advanced home and foreign methods in higher education in the line of foreign language teaching in her work with students by means of interactive technologies in particular.