НАУКОВА РОБОТА

 Тема НДР кафедри іноземних мов:

Оптимізація навчання іноземних мов студентів немовних факультетiв.

Мета НДР:

Розробка та впровадження організаційних, науково-практичних та методичних рекомендацій  з метою формування засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до іншомовної професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в умовах глобалізації.                     

Наукова діяльність викладачів кафедри іноземних мов за 2017-2018 рр.

 Навчально-методичні матеріали

No Бібліографічний опис
1 Г.Д.Калашніков. Збірник фахових тестів та вправ для студентів економічного факультету. Частина 1. Методичні розробки. Івано-Франківськ, Видавництво «Плай», 2017. 72 ст.
2 Магас Н. М. Сriminal Law. Фахова англійська мова / Н.М. Магас : навчальний посібник для студентів третього курсу юридичного інституту. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2017. – 48 с.
3 Монолатій Т. П. Deutsch für Geografiestudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Географія», «Середня освіта (географія)», «Науки про Землю (географія)» / Т. П. Монолатій. – Івано- Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 48 с.
4 Монолатій Т. П. Deutsch für Journalistikstudenten: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика»  /  Т.  П.  Монолатій.     – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 48 с.
5 М.С. Василик.Короткий довідник з граматики англійської мови для студентів 1 та 2 курсів/М.С. Василик. – Івано-Франківськ, 2017. – 123 с.

Статті

No Бібліографічний опис
1 Андреєв Д.Я.,Кучера А.М. Використання інтерактивних освітніх середовищ при вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах /Д.Я. Андреєв, А.М. Кучера // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; упор. Л.Л. Макаренко. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск СХХХІІІ (133). – 265 с. – (Серія педагогічні науки). – С.5-12.
2 Василик  М.  С.  Використання  духовних  цінностей  Карпатського  регіону  в  іншомовній підготовці майбутніх педагогів загальноосвітньої школи // Журналу ‘Гірська школа Українських Карпат’.   – №16.– м. Івано-Франківськ, 2017
3

Василик М. С. Improvements of foreign language training of future primary school teachers // Науково-практичного  журналу  південноукраїнського  національного  педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Наука і освіта (Science and education)». -CLVIII. – 2017. – №5. – С. 99-103.

4 В.Ткачівський. Діалектизми та їх переклад на німецьку мову (на прикладі історичної повісті І.Франка «Захар Беркут»/Ткачівський В.//Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали IV Міжнародної конференції / відп. ред. Р.Я.Яцків. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 296 с. – С. 234-239.
5 Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності/ Науково- практичний журнал Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського «Наука і освіта (Science and education)». – Вип.20, № 6, С.86-94, 2017 р.
6 Мельник В.Д., Гургула О.Б. Тексти науково-технічного стилю у перекладацькому аспекті / О.Б.Гургула, В.Д.Мельник // «Молодий вчений». Філологічні науки: наук.журнал.-м.Херсон, 2017.-№3(43). –С.310- 314.
7 Нич О.Б. Батьківська просвіта як соціокультурний феномен української діаспори США / О. Б. Нич //Педагогічні науки.- Кропивницький, 2017.- Випуск 150.- С.178-183.
8 Нич О.Б. К.Д.Ушинський про родинне виховання / О. Б. Нич // Витоки педагогічної майстерності.- Полтава,2017.- Випуск 18.- С.254-258.
9 Сергієнко В.Л. Теоретичні основи ідентифікації лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY в британській мовній картині світу / Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник» : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко] ; Національний університет «Одеська юридична академія – Одеса : Фенікс, ». – Вип.9., Том 1. – 2017. – С. 225-227.
10 Турчин О. В. Використання засобів невербального спілкування в процесі викладання іноземної мови. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 275–279.
11 Hanna Karpenko. Humor as a Part of Interpersonal Communication. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: http://jpnu.pu.if.ua Vol. 4. No 1 (2017). – p. 195 – 199.
12 Hanna Karpenko. Methodological and Methodical Principles of the Empirical Study of Spiritual Development of a Personality. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: http://jpnu.pu.if.ua Vol. 4. No 1 (2017). P. 42 – 47.

 Тези доповідей на конференціях

No Бібліографічний опис
1 Карпенко Г.М. Мотивація – потужний рушій у навчанні. Medzinarodna Vedecko-Prakticka Konferencia (10 – 11 marca 2017) „Inovativny Vyskum v Oblasti Vzdelavania a Socialnej Prace”. – Sladkovicovo, Slovenska republika, 2017. – p. 52 – 54.
2 Карпенко Г. М. Проектна робота на заняттях англійської мови / Г. М. Карпенко // XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (27 жовтня 2017 р.) «Проблеми та перспективи розвитку української науки». – Вінниця, 2017. – Частина 1. – С. 67 – 69.
3 Лащик Н. М. Біблійні мотиви у творчості Василя Щурата / Н. М. Лащик // Уроки Реформації – шанс для України (Всеукраїнська практична конференція з міжнародною участю). – Івано-Франківськ , 2017.

 

4 Магас Н.М. Категоризація місця дії в українській та англійській політичній рекламі участь у Міжнародній конференції молодих україністів та дослідників cхідної cлов’янщини (Варшава, 31 травня 2017)
5 Матіяш І.М. Лексикографічне відображення еволюціїї семантичної структури лексеми «MONEY» у британській мовній картині світу / І.М. Матіяш // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017): матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (Івано- Франківськ, 16–17 лютого 2017 р.) / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  – Івано-Франківськ : ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2017.– С. 212-217
6 М. Василик. Періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст. з наук про освіту, педагогіки та психології: джерелознавчий аспект. /М.С. Василик// International scientific and practical conference “Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine” (Sandomierz, Polska, may 5-6, 2017).
7 М. Василик. Провідні чинники формувння особистості українця в західній діаспорі. /М.С. Василик//Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи: тези міжнародної науково – практичної конференції (м.Умань, 27-28 вересня 2017 р.) C.17-21.
8 М. Василик. Психо-дидактичні умови формування іншомовного середовища в освітньому просторі загальноосвітніх навчальних закладів України /М.С. Василик// Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: тези І міжнародної науково- практичної онлайн інтернет – конференції (м. Умань, 27 квітня 2017 р.).
9 О.Б.Гургула, В.Д.Мельник. Новації семантики мети в німецькій мові / О.Б.Гургула, В.Д.Мельник // Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: зб.наук.статей, квітень 2017р.- Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. С.194-200.
10 О.Б.Гургула, В.Д.Мельник. Оцінка ефективності імплементації мультимедійного контенту на рівні оболонки експертної системи /В.Д.Мельник, О.Б.Гургула // Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі: зб.наук.статей, квітень 2017р. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – С.127-135.
11 Karpenko H.M. Role-Play Technique at the English Lesson. Міжнародна науково – практична конференція (27 – 28 жовтня 2017 року “Розвиток філологічних наук: Європейські практики та національні перспективи” – Одеса, 2017. – С. 54– 56.
12 Tkachivsky W. Dialektismen und ihre Übersetzung ins Вeutsche (am Beispiel der Erzählung von I. Franko “Sachar Berkut“) /W.Tkachivsky//Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : Mатеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.). – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – 136 с. – S.116-117.

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА

2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ п/п Вид роботи Виконавці Термін виконання
1 Визначити кількість студентських груп на кожному факультеті, які вивчають іноземну мову; підрахувати кількість годин з німецької, англійської та французької мов Лаборант До 20.09.2018
2 Визначити необхідну кількість викладацького складу кафедри для забезпечення навчального процесу Зав. кафедри До 20.09.2018
3 Удосконалити робочі плани з практичного курсу іноземних мов для 1 та 2 курсів відповідних факультетів Викладачі До 20.09.2018
4 Вивчити стан забезпечення навчального процесу підручниками та навчально-методичною літературою:

а) по факультетах;

б) по курсах.

Зав. кафедри, викладачі До 20.09.2018
5 Заслуховувати на засіданнях кафедри, наукового та методичного семінарів викладачів кафедри про виконану роботу Протягом року

 

 

 

 

 

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

№ п/п Вид роботи Виконавці Термін виконання
1 Опублікувати посібники, статті, тези доповідей, методичні рекомендації згідно з планом роботи кафедри та індивідуальними планами роботи викладачів Викладачі Протягом року
2 Здійснювати керівництво курсовими та магістерськими роботами Ткачівський В.В. Протягом року
3 Брати участь в семінарах, які організовуються Британською Радою Бойчук А.П.

Карпенко Г.М.,

Ткачівський В.В.

листопад
4  Брати участь в різноманітних наукових конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах України та в Прикарпатському національному університеті ім.. В. Стефаника Викладачі

кафедри

Протягом року

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ п/п Вид роботи Виконавці Термін виконання
1 Підготувати план роботи кафедри, наукового та методичного семінарів на 2018-2019 н.р. Ткачівський В.В. До 01.09.2018
2 Підготувати графіки контролю за навчальним процесом, відкритих занять, взаємовідвідувань, консультацій та самостійної роботи студентів на 2018-2019 н.р. Ткачівський В.В. До 15.09.2018
3 Підготувати журнали обліку виконання навантаження, взаємо- відвідувань, консультацій, тощо. Лаборант До 01.09.2017
4 Отримати необхідну для кафедри документацію, канцелярські товари Лаборант До 01.09.2017

ІV. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ / РОБОТА З МОЛОДИМИ ВИКЛАДАЧАМИ

№ п/п Вид роботи Виконавці Термін виконання
1 Здійснювати взаємо- відвідування практичних занять іноземної мови з метою запозичення досвіду Викладачі Протягом року
2 Забезпечити систематичну роботу науково-методичного семінару та участь у ньому всіх викладачів Завідувач

Викладачі

Протягом року
3 Надавати науково-методичну допомогу молодим викладачам у підготовці та проведенні практичних занять Викладачі Протягом року
4 Пройти підвищення кваліфікації Монолатій Т.П. Протягом року

 

  1. V. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
№ п/п Вид роботи Виконавці Термін виконання
1 Взяти участь у роботі нарад учителів іноземної мови шкіл області Викладачі Протягом року
2 Брати участь у роботі ІІ, ІІІ та IV етапів учнівських олімпіад з іноземної мови Викладачі Січень-березень
3 Брати участь у різноманітних громадських заходах по лінії ректорату університету Викладачі Протягом року
4 Брати участь у перекладацькій роботі по лінії обласної державної адміністрації, обласної та міської рад Викладачі Протягом року

План проведення засідань кафедри іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника»

  1. Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2018– 2019 навчальний рік, навчальних робочих програм, плану роботи кафедри іноземних мов на 2018-2019 н.р., індивідуальних планів роботи викладачів кафедри, графіку підвищення кваліфікації викладачів кафедри, графіку взаємо відвідуваності занять викладачів на І семестр 2018-2019 н.р.

(Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський) – вересень.

 

  1. Про Моніторинг якості надання освітніх послуг; про внесення пропозицій щодо складу експертних комісій та кадрового забезпечення системи дистанційного навчання в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

(Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський) – жовтень.

 

  1. Про підготовку необхідної документації й навчальних програм до акредитації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника» (Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський, викладачі кафедри) – листопад.
  2. Про підсумки наукової діяльності кафедри іноземних мов за 2018 н.р; про стан підготовки документації для акредитації університету. (Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський, викладачі кафедри) – грудень.

 

  1. Про стан успішності студентів університету з іноземної мови. Шляхи підвищення якості знань студентів з іноземної мови. (Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський, викладачі кафедри) – лютий.

 

  1. Про участь викладачів кафедри у щорічній науковій конференції за 2019 н.р. Звіт викладачів про наукову роботу. (Доповідають викладачі кафедри) – березень.

 

  1. Звіт викладачів про проходження підвищення кваліфікації (Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський, викладачі кафедри) – травень.
  2. Звіт про забезпечення науково-методичними матеріалами кафедри ((Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський, викладачі кафедри) – червень.

 

  1. Про виконання навчального навантаження за 2018-2019 н.р. (Доповідає завідувач кафедри доц. В. Ткачівський, викладачі кафедри) – червень.

 

 

 

Завідувач кафедри  іноземних мов                                 доц. Ткачівський В.В.